OHAR LEGALA

INFORMAZIOAREN GIZARTEKO ZERBITZUEN LEGEA (LSSI)

EUSKOROTek, webgunearen arduradunak (aurrerantzean, ARDURADUNA), dokumentu hau jartzen du erabiltzaileen eskura. Dokumentu horren bidez, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (LSSICE) ezarritako betebeharrak bete nahi dira, bai eta webgunearen erabiltzaile guztiei erabilera-baldintzen berri eman ere.

Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile-papera, eta konpromisoa hartzen du hemen xedatutako xedapenak eta aplikagarria den beste edozein lege-xedapen zorrotz bete eta betetzeko.

EUSKOROT. – ek beretzat gordetzen du webgunean ager litekeen edozein informazio aldatzeko eskubidea, eta ez dago betebehar horiek aurrez abisatzeko edo erabiltzaileei jakinarazteko betebeharrik. Nahikotzat jotzen da EUSKOROTen webgunean argitaratzea.

1. IDENTIFIKAZIO DATUAK

Izen soziala: EUSKOROT S.L.
Izen komertziala: EUSKOROT
IFK: B20510327
Helbidea: Santa Lutzi Anduaga z/g, 20709 Ezkio, Gipuzkoa
e-posta: borja@euskorot. com

2. HELBURUA

Webgunearen bidez, gure zerbitzuei buruzko informazioa eskuratzeko aukera eskaintzen diegu erabiltzaileei.

3. DATUEN PRIBATUTASUNA ETA TRATAMENDUA

Eduki edo zerbitzu jakin batzuetara iristeko datu pertsonalak eman behar direnean, erabiltzaileek datu horien egiazkotasuna, zehaztasuna, egiazkotasuna eta indarraldia bermatuko dituzte. Enpresak izaera edo helburuaren arabera dagokion tratamendu automatizatua emango die datu horiei, Pribatutasun Politikaren atalean adierazitako baldintzetan.

4. JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Erabiltzaileak aitortu eta onartzen du Web Gunean erakusten diren eduki guztiak eta, bereziki, diseinuak, testuak, irudiak, logoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, markak edo industria- eta/edo merkataritza-erabilera izan dezakeen beste edozein zeinu Jabetza Intelektualaren eskubideen mende daudela, eta marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak, jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubide guztiak, edukien gainekoak eta/edo orrian sartutako beste edozein elementu, enpresaren eta/edo hirugarrenen jabetza esklusiboa direnak, eta horiek trafiko ekonomikoan erabiltzeko eskubide esklusiboa dutenak. Horregatik guztiagatik, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eduki horiek publikoki ez erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, eskura ez jartzeko edo beste edozein modutan komunikatzeko, eraldatzeko edo aldatzeko, eta betebehar horiek ez betetzearen ondoriozko edozein erreklamazio enpresari helarazteko. Webgunera sartzeak ez du esan nahi, inola ere, eskubide horiei uko egiten zaienik, eskualdatzen zaienik, lizentziarik ematen zaienik edo lagapen osoa edo partziala egiten zaienik, berariaz kontrakoa ezartzen ez bada. Web Gunea Erabiltzeko Baldintza Orokor hauek ez diete Erabiltzaileei Web Gunea eta/edo bere Edukiak erabiltzeko, GGBBak erabiltzeko, aldatzeko, ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko edo publikoki komunikatzeko beste eskubiderik ematen, hemen berariaz aurreikusitakoak ez badira. Edozein eskubideren beste edozein erabilera edo ustiapen egiteko, aldez aurretik eta berariaz baimena eman beharko du eraginpeko eskubideen titular den enpresak edo hirugarrenak.

Edukiak, testuak, argazkiak, diseinuak, logotipoak, irudiak, ordenagailu-programak, iturri-kodeak eta, oro har, Espazio honetan dagoen edozein sorkuntza intelektual, baita Espazioa bera ere, multimedia-lan artistiko gisa, egile-eskubide gisa babesten ditu jabetza intelektualaren arloko legeriak. Enpresa Web Gunearen diseinu grafikoa, menuak, nabigazio-botoiak, HTML kodea, testuak, irudiak, testurak, grafikoak eta Web Gunearen beste edozein eduki osatzen duten elementuen titularra da, edo, nolanahi ere, elementu horiek erabiltzeko dagokion baimena du. Web Gunean ezarritako edukia ezin izango da ez osorik, ez zati batean erreproduzitu, ez transmititu, ezta erregistratu ere, informazioa berreskuratzeko ezein sistemak, inola ere ez, erakunde horrek aldez aurretik idatzizko baimena eman ezean.

Era berean, debekatuta dago «copyright» a ezabatzea, saihestea eta/edo manipulatzea, bai eta babes-gailu teknikoak edo edukiek izan dezaketen edozein informazio-mekanismo ere. Web gune honen erabiltzaileak aipatutako eskubideak errespetatzeko eta eskubide horiei kalte egin diezaiekeen edozein jarduera saihesteko konpromisoa hartzen du. Nolanahi ere, enpresak beretzat gordeko ditu jabetza intelektual eta industrialeko bere eskubide legitimoak defendatzeko dagozkion legezko bitarteko edo akzio guztiak.

5. WEBGUNEAREN ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

Erabiltzaileak konpromiso hauek hartzen ditu:

 1. Webgunea eta edukiak eta zerbitzuak egoki eta zilegi erabiltzea, honako hauen arabera: (i) unean-unean aplikatu beharreko legeria; (ii) Web Gunea Erabiltzeko Baldintza Orokorrak; (iii) oro har onartutako morala eta ohitura onak; eta (iv) ordena publikoa.
 2. Web gunera sartzeko behar diren baliabide eta eskakizun tekniko guztiez hornitzea.
 3. Informazio egiazkoa ematea bere datu pertsonalekin Web Gunean dauden formularioak betetzean eta uneoro eguneratuta edukitzean, une oro Erabiltzailearen benetako egoerari erantzun ahal izateko. Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsuen edo okerren erantzule bakarra, bai eta ematen duen informazioagatik enpresari edo hirugarrenei eragiten dizkien kalteen erantzule ere.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, Erabiltzaileak ezin izango du:

 1. Erabilera Baldintza Orokor hauetan debekatuta dauden eta hirugarrenen eskubide eta interesak kaltetzen dituzten Web Gunea eta/edo edukiak baimenik gabe edo iruzurrezko helburuekin erabiltzea, edota edozein ekipo informatikotan gordetako zerbitzuak, dokumentuak, artxiboak eta era guztietako edukiak modu normalean erabiltzea kaltetu, erabilezin bihurtu, gainkargatu, hondatu edo eragotzi dezaketenak.
 2. Web Guneko baliabide edo eremu mugatuetara sartzea edo horietara sartzen saiatzea, sarbide horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe.
 3. Webguneko sistema fisikoetan edo logikoetan, hornitzaileenetan edo hirugarrenenetan kalteak eragitea.
 4. Birus informatikoak edo enpresaren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzakeen beste edozein sistema fisiko edo logiko sarean sartzea edo zabaltzea.
 5. Enpresaren, hirugarren hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuak sartzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea.
 6. Komunikazio publikoko edozein modalitateren bidez erreproduzitzea edo kopiatzea, banatzea, jendeari sartzen uztea, edukiak eraldatzea edo aldatzea, baldin eta eskubideen titularraren baimena ez badago edo hori legez baimenduta ez badago.
 7. Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideei buruzko oharrak eta enpresaren edo edukietan sartutako hirugarrenen eskubideen gainerako identifikazio-datuak ezabatzea, ezkutatzea edo manipulatzea, bai eta babes-gailu teknikoak edo edukietan txerta daitekeen edozein informazio-mekanismo ere.
 8. Edukiak lortzea eta lortzen saiatzea, horretarako, kasuan kasu, haren eskura jarri diren edo edukiak dauden web-orrietan berariaz adierazi diren bitartekoak edo prozedurak ez diren beste bitarteko edo prozedurak erabiliz, edo, oro har, Interneten erabili ohi direnak, webgunea eta/edo edukiak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez dakartelako.
 9. Zehazki, eta argibide gisa soilik eta zehatz-mehatz eman gabe, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen esku jartzeko informazio, datu, eduki, mezu, grafiko, marrazki, soinu eta/edo irudi artxiboak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta, oro har, edozein material mota, baldin eta Konstituzioak, Nazioarteko Tratatuetan eta indarrean dagoen gainerako legerian aitortutako oinarrizko eskubide eta askatasun publikoen aurka egiten badu. • Legearen, moralaren, oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkako delituzko, irainezko, laidogarrizko, indarkeriazko edo, oro har, indarkeriazko jarduerak eragin, bultzatu edo sustatzen baditu. • Sexuaren, arrazaren, erlijioaren, sinesmenen, adinaren edo baldintzaren ziozko diskriminaziozko jarduera, jarrera edo pentsamenduak bultzatu, bultzatu edo sustatzen baditu. Antsietate- edo beldur-egoera onartezina eragin edo eragin badezake. • Osasunarentzat eta oreka psikikoarentzat arriskutsuak, arriskutsuak edo kaltegarriak diren praktiketan parte hartzera bultzatu edo bultzatu. • Gizartearen edo hirugarrenen babes intelektual edo industrialaren arloko legediak babesten du, egin nahi den erabilera baimendu gabe. • Ohorearen, norberaren eta familiaren intimitatearen edo pertsonen irudiaren aurkakoa izan behar du. • Edozein motatako publizitatea izan behar du. • Barne hartu behar du Web Gunearen funtzionamendu normala eragozten duen edozein birus edo programa.

Webguneko zerbitzu eta/edo eduki batzuetara sartzeko pasahitz bat emango balitzaizu, arduraz erabili beharko da, eta une oro isilpean gorde beharko da. Ondorioz, haren zaintza eta konfidentzialtasun egokiaren erantzule izango da, eta konpromisoa hartuko du hirugarrenei ez lagatzeko, aldi baterako edo modu iraunkorrean, ezta kanpoko pertsonek zerbitzu eta/edo eduki horietara sartzen uzteko ere. Era berean, sozietateari pasahitza oker erabiltzea ekar dezakeen edozein egitate jakinaraztera behartzen da, hala nola, adierazpen gisa, pasahitza lapurtu, galdu edo baimenik gabe eskuratu izana, berehala ezerezteko. Ondorioz, aurreko jakinarazpena egiten ez duen bitartean, enpresak ez du inolako erantzukizunik izango pasahitza behar ez bezala erabiltzeagatik, eta bere erantzukizuna izango da Web Guneko edukiak eta/edo zerbitzuak legez kontra erabiltzea zilegi ez den hirugarren batek. Utzikeriaz edo doloz Erabilera Baldintza Orokor hauetan ezarritako betebeharren bat betetzen ez badu, ez-betetze horrek enpresari eragin diezazkiokeen kalte eta galera guztien erantzule izango da.

6. ERANTZUKIZUNAK

Ez da bermatzen webguneko elementu eta informazioak etengabe sartuko direnik, ez eta behar bezala bistaratuko, deskargatuko edo erabiliko direnik ere, baldin eta kontroletik kanpo dauden faktore edo zirkunstantziek eragotzi, zaildu edo eteten badituzte. Eskainitako eduki edo informazioetarako sarbidearen ondorioz har daitezkeen erabakien erantzule ez da egiten.

Zerbitzua eten ahal izango da, edo berehala konpondu Erabiltzailearekiko harremana, detektatzen bada bere Web Gunearen edo bertan eskainitako edozein zerbitzuren erabilera Erabilera Baldintza Orokor hauen aurkakoa dela. Ez gara erantzule egiten Web Gunearen erabilerak eragindako kalte, galera, galera, erreklamazio edo gastuengatik.

Kalte horiek sor ditzaketen edukiak ahalik eta lasterren ezabatzeko ardura baino ez du izango, baldin eta hala jakinarazten bada. Bereziki, ez gara erantzule izango, besteak beste, hauek eragin ditzaketen kalteen inguruan:

 1. Interferentziak, etenak, akatsak, omisioak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak sistema elektronikoaren funtzionamenduan, telekomunikazio-linea eta -sareetako akats, gainkarga eta akatsengatik, edo enpresaren kontroletik kanpoko beste edozein arrazoirengatik.
 2. Bidegabeko esku-sartzeak, edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bidez, hala nola birus informatikoak edo beste edozein.
 3. Webgunearen abusu desegokia edo desegokia.
 4. Nabigatzailearen funtzionamendu txarrak edo haren bertsio eguneratu gabeak erabiltzeak eragindako segurtasun- edo nabigazio-akatsak. Webgunearen administratzaileak beretzat gordetzen du Web Gunean dagoen edozein eduki edo informazio, osorik edo zati batean, kentzeko eskubidea.

Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango Web Espazioaren Erabiltzaileek erabilera libreko zerbitzuak gaizki erabiltzeagatik sor daitezkeen kalte eta galerengatik. Era berean, ez du erantzukizunik izango datuak biltzeko formularioen ondorioz jaso daitezkeen eduki eta informazioengatik, eta horiek kontsulta- eta zalantza-zerbitzuak emateko baino ez dira izango. Bestalde, zerbitzu horiek bidegabe edo oker erabiltzeagatik kalte-galerak sortzen badira, erabiltzailea erreklamatu ahal izango da eragindako kalte-galerengatik.

Web gunera sartzearen edo hura erabiltzearen ondorioz hirugarrenek egindako erreklamazio, ekintza edo demanden ondorioz sortutako edozein kalte eta galeraren aurrean, enpresa babestuta edukiko duzu. Era berean, “robotak”, “spiderrak”, “crawler-ak” edo antzeko tresnak erabiltzetik eratorritako edozein kalte eta galeraren aurrean kalte-ordainak ordaintzera behartzen zaitu, datuak bildu edo ateratzeko edo zure aldetik Web Gunearen funtzionamenduaren gainean zentzugabeko karga ezartzen duen beste edozein jarduketatatik.

7. HIPERESTEKAK

Erabiltzaileak ez du inola ere web gunea erreproduzituko, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere, ezta haren eduki bat bera ere, salbu eta fitxategiaren arduradunak berariaz eta idatziz baimena ematen badu.

Webguneak hirugarrenek kudeatutako beste web gune batzuetarako estekak izan ditzake, Erabiltzaileak enpresa laguntzaileen eta/edo babesleen informaziorako sarbidea izan dezan. Horren arabera, sozietateak ez du bere gain hartzen webgune horien edukiaren gaineko erantzukizunik, eta ez da hirugarrenen esteken bidez hirugarrenei eskain dakizkiekeen zerbitzuen eta/edo informazioaren bermatzaile edo eskaintzaile.

Erabiltzaileari eskubide mugatua, ezeztagarria eta ez esklusiboa ematen zaio Web Gunearen orri nagusirako estekak sortzeko, erabilera pribaturako eta ez komertzialerako soilik. Gure Webgunerako esteka duten webguneek (i) ezin izango dute beren harremana faltsutu, ezta lotura hori baimendu dela baieztatu ere, ezta gure gizarteko markak, izenak, izen komertzialak, logotipoak edo beste zeinu bereizgarri batzuk barne hartu ere; (ii) ezin izango dute izan gustu txarrekotzat, lizuntzat, iraingarritzat edo eztabaidagarritzat har daitekeen edukirik, ordena publikoaren edo legez kontrakoen aurkako sexu, arraza edo erlijio-arrazoiengatiko indarkeria edo diskriminazioa bultzatzen duenik; (iii) ezin izango dute estekatu orri nagusia ez den Web Guneko inongo orrialderekin; (iv) Web Gunearen helbidearekin lotu beharko du, esteka egiten duen Web Guneak Web Gunea bere webgunearen zati gisa edo bere “frames” baten barruan erreproduzitzeko edo Web Gunearen edozein orrialderen gainean “browser” bat sortzeko baimenik eman gabe. Enpresak edozein unetan eskatu ahal izango du Web Espaziorako edozein esteka ezabatzeko, eta, ondoren, berehala ezabatu beharko du.

Enpresak ezin ditu kontrolatu webgunerako estekak ezarrita dituzten beste webgune batzuek emandako informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak.

8. DATUEN BABESA

Zerbitzu batzuk erabiltzeko, erabiltzaileak datu pertsonal batzuk eman behar ditu aldez aurretik. Enpresak automatikoki tratatuko ditu datu horiek, eta dagozkion segurtasun-neurriak aplikatuko ditu, DBEO, DBLO eta SSL betez. Erabiltzaileak datu pertsonalen tratamenduan jarraitutako politikara jo dezake, baita aldez aurretik ezarritako helburuak ezarri ere, Pribatutasun Politikan zehaztutako baldintzetan.

9. COOKIEAK

Enpresak beretzat gordetzen du “cookie” teknologia Web Gunean erabiltzeko eskubidea, ohiko Erabiltzaile gisa aitortzeko eta Web Gunearen erabilera pertsonalizatzeko, bere hizkuntza edo eduki desiratuenak edo espezifikoenak aukeratuz.

Cookiek erabiltzailearen IP helbidea biltzen dute, eta Google da informazio horren tratamenduaren arduraduna.

Cookieak nabigatzaile batera bidaltzen diren fitxategiak dira, Web zerbitzari baten bidez, Erabiltzaileak Web Gunean egiten duen nabigazioa erregistratzeko, Erabiltzaileak jasotzen uzten duenean. Nahi baduzu, zure nabigatzailea konfigura dezakezu pantailan cookie-en harreraren berri emateko eta zure disko gogorrean cookie-ak instalatzea eragozteko. Mesedez, kontsultatu zure nabigatzailearen jarraibideak eta eskuliburuak informazio hau zabaltzeko.

Cookieei esker, posible da Erabiltzaileak erabiltzen duen ordenagailuaren nabigatzailea ezagutzea, edukiak emateko eta Erabiltzaileak Erabiltzaileen profil demografikoei eskaintzen dizkien nabigazio- edo publizitate-lehentasunak eskaintzeko, bai eta bisitak eta trafikoaren parametroak neurtzeko, aurrerapena eta sarrera-kopurua kontrolatzeko ere.

10. ADIERAZPENAK ETA BERMEAK

Oro har, Web Gunean eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak informatzeko baino ez dira. Beraz, horiek eskaintzean, ez da bermerik edo adierazpenik ematen Web Gunean eskaintzen diren eduki eta zerbitzuei buruz, eta, adibide gisa, zilegitasun-, fidagarritasun-, erabilgarritasun-, egiazkotasun-, zehaztasun- edo merkaturagarritasun-bermeak ematen dira, salbu eta legez ezin badira adierazpen eta berme horiek baztertu.

11. EZINBESTEKO KASUAK

Enpresa ez da erantzule izango zerbitzua ematea ezinezkoa bada, hornidura elektrikoaren etenaldi luzeen, telekomunikazio-lineen, gizarte-gatazken, greben, matxinaden, leherketen, uholdeen, egintzen eta Gobernuaren ez-egiteen eta, oro har, ezinbesteko edo ustekabeko kasu guztien ondorioz.

12. EZTABAIDAK EBAZTEA. LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Erabilera-baldintza orokor hauek eta webgunearen erabilera Espainiako legediaren arabera arautuko dira. Edozein eztabaida ebazteko, webgunearen arduradunaren egoitza sozialeko epaitegi eta auzitegien mende jarriko dira alderdiak.

Aplikatzekoa den legeriaren arabera edo ebazpen judizial edo administratibo baten ondorioz, Erabilera Baldintza Orokor hauetako edozein xedapen ezin bada eskatu edo deuseza bada, Erabilera Baldintza Orokor hauek, oro har, ez dira galdagarriak edo deusezak izango. Kasu horietan, enpresak hitzarmen hori aldatu edo ordeztuko du baliozkoa eta galdagarria den eta, ahal den neurrian, jatorrizko hizbaketan adierazitako helburua eta asmoa lortzen dituen beste batekin.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

Scroll to Top